Szkolny Ośrodek Kariery

Informacje ogólne

Od września 2014 r., w ramach projektu pn. "Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach PO KL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2, rozpoczął działalność Szkolny Ośrodek Kariery.

Głównym zadaniem SzOK-u na etapie kształcenia jest pomoc uczniom w zdobywaniu umiejętności podejmowania decyzji wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Pomoc ta powinna opierać się na działaniu mającym na celu wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji, a przede wszystkim pobudzania do twórczej pracy nad sobą.

Doradca zawodowy: Barbara Kuzdrowska


 

Działalność SzOK w ramach projektu "Aktywnie po wiedzę w SMS Szczyrk"

Działania doradcze skierowane są na przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych, przygotowanie ich do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, kształtowaniu aktywnej postawy wobec własnego życia zawodowego.
Szczegółowa tematyka zajęć dostosowana jest do różnych grup wiekowych a koncentruje się wokół trzech bloków tematycznych:

 • rozwój samopoznania,
 • nauka i praca,
 • planowanie kariery.

Każdy blok służy pogłębianiu refleksji ucznia nad samym sobą.

Na blok rozwój samopoznania składają się zagadnienia pomagające uczniom odpowiedzieć na pytania: "jaki jestem", "jak mnie widzą inni", "jakie są moje zainteresowania", "jakie są moje kierunki aktywności, zdolności imożliwości" Uczeń poznaje systemy wartości i role społeczne.

W bloku nauka i praca uczniowie poznają informacje o świecie pracy, poprzez głębsze zrozumienie roli pracownika w konfrontacji z rolą ucznia.

Zadaniem ostatniego bloku planowanie kariery jest dostarczenie uczniom konkretnych wskazówek jak przygotować się do podjęcia roli zawodowej, jak podejmować trudne decyzje życiowe.

Zagadnienia realizowane są w ramach godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych na zasadzie dobrowolności, indywidualnych spotkań i konsultacji.
Na tablicach ogłoszeń Szkolnego Ośrodka Kariery zamieszczane są informacje o możliwościach dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy.


Działania w Szkolnym Ośrodku Kariery

Głównym zadaniem na etapie kształcenia jest pomoc uczniom w zdobywaniu umiejętności podejmowania decyzji wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia. Pomoc ta powinna opierać się na działaniu mającym na celu wprowadzenie młodzieży w dziedzinę dokonywania wyborów i podejmowania ważnych dla ich przyszłości decyzji, a przede wszystkim pobudzania do twórczej pracy nad sobą.

Przydatnymi mogą tutaj się okazać ćwiczenia przeprowadzane w Szkolnym Ośrodku Kariery z grupą młodzieży lub indywidualnie polegające na rozwijaniu umiejętności takich jak:

 • planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
 • planowania własnego rozwoju zawodowego,
 • funkcjonowania na rynku pracy,

Wsparcie dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:

 • specjalistycznych multimedialnych programów komputerowych,
 • ulotek i broszur,

Wskazywanie informacji w Internecie m. in.:

 • z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, telepracy
 • edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet),
 • dotyczącej trendów na rynku pracy.
Sponsorzy
Partnerzy